Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat mentalnog zdravlja u BiH

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini (PMZ) podržava reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja kako bi se poboljšala dobrobit osoba sa mentalnozdravstvenim smetnjama, te onih kod kojih postoji rizik od razvoja tih smetnji. Projekat je usmjeren na smanjenje diskriminacije osoba sa mentalnozdravstvenim smetnjama, poticanje njihove socijalne inkluzije, kao i povećanje dostupnosti i kvalitete potrebne njege.

Strateške domene:
Zdravstvo
Teme:
Zdravstvo
Status:
U toku
Strateški partner:
Odjeljenje za zdravstvo i druge poslove Vlade Brčko distrikta, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo zdravstva FBiH
Implementator:
Institut za populaciju i razvoj
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt
Kanton:
Tuzlanski kanton, Zeničko-Dobojski kanton, Kanton Sarajevo, Srednjobosanski kanton, Unsko-Sanski kanton, Kanton 10, Zapadnohercegovački kanton, Hercegovačko-Neretvanski kanton, Posavski kanton, Bosansko-Podrinjski kanton
Općina/Opština/Grad (74):
Živinice, Žepče, Zvornik, Zenica, Zavidovići, Vogošća, Vlasenica, Vitez, Višegrad, Visoko, Velika Kladuša, Ugljevik, Tuzla, Trebinje, Travnik, Tomislavgrad, Tešanj, Teslić, Široki Brijeg, Šamac, Stolac, Stari Grad Sarajevo , Srebrenik, Srebrenica, Srbac, Sokolac, Sanski Most, Prnjavor, Prijedor, Pale, Orašje, Olovo, Odzak, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Novi Grad, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Mostar, Modriča, Maglaj, Ljubuski, Lukavac, Livno, Laktaši, Kozarska Dubica, Konjic, Ključ, Kladanj, Kiseljak, Kakanj, Jajce, Istočno Novo Sarajevo, Ilijaš, Ilidža, Hadžići, Gradiška, Gradačac, Gračanica, Goražde, Foča, Doboj, Derventa, Čelinac, Centar Sarajevo, Cazin, Bužim, Bugojno, Brčko distrikt, Bosanska Krupa, Bijeljina, Bihać , Banja Luka, Banovići

Podrška osobama sa mentalnozdravstvenim smetnjama 

U BiH osobe sa mentalnozdravstvenim smetnjama pripadaju ranjivoj grupi stanovništva, koja je u krajnje nepovoljnom položaju. Na dnevnoj bazi su izložene diskriminaciji i socijalnom isključivanju, a ujedno imaju ograničen pristup adekvatnoj zdravstvenoj njezi. Pružatelji usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici često ne posjeduju specijalizirane vještine potrebne da provode psihoterapiju, radnu terapiju, ili za rad sa maloljetnim pacijentima i žrtvama porodičnog nasilja. Stoga, obim njege na raspolaganju osobama sa mentalnozdravstvenim smetnjama jest prilično ograničen. Nadalje, potrebno je ojačati preventivnu njegu, jer identificiranje ranih simptoma može spriječiti razvijanje mentalnozdravstvenih smetnji u ozbiljnija oboljenja.

Bolja kvaliteta usluga i programi smanjenja stigme u zajednicama

Fokus projekta je pružanje usluga zaštite mentalnog zdravlja na nivou zajednice, povećanje obima i kvaliteta ovih usluga, te akreditiranje centara za mentalno zdravlje u zajednici za pružanje standardizirane i kvalitetne njege. Profesionalci u mentalnom zdravlju će biti educirani i njihove vještine i znanja razvijeni, naročito u poljima okupacione i radne  terapije,  psihoterapije, preventivnog  rada u zajednici, kriznih intervencija, te rada sa porodicama. Na ovaj način će osobe sa smetnjama u mentalnom zdravlju, te oni koji su u riziku da razviju te smetnje, imati pristup širem obimu kvalitetnih usluga. Kako bi se smanjila diskriminacija osoba sa mentalnozdravstvenim problemima i podiglo poštivanje njihovih ljudskih prava, projekat će blisko surađivati sa različitim udruženjima, provesti aktivnosti socijalne inkluzije, programe smanjenja stigme u zajednicama, te razviti programe koji će promovirati mentalno zdravlje.

Preko 500 profesionalaca u mentalnom zdravlju uključeno je u projekat, te djeluju u 72 Centra za mentalno zdravlje u zajednici diljem zemlje. Podrška je pružena i korisničkim udruženjima i grupama za samopomoć, koji djeluju u 31 općini. Projekat mentalnog zdravlja u BiH dodatno će osnažiti rukovodstvene kapacitete institucija za mentalno zdravlje, te podržati restrukturiranje njihovih usluga. Strateško upravljanje intervencijama projekta provodit će se u suradnji sa zdravstvenim autoritetima u BiH. Kroz angažman velikog broja aktera, PMZ će značajno doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba sa mentalnozdravstvenim smetnjama, njihovim porodicama, kao i onim pojedincima koji su pod rizikom da razviju smetnje u mentalnom zdravlju.

Kontinuirana potpora i zapažen napredak u zaštiti mentalnog zdravlja u BiH

Švicarska vlada od 2009. godine podržava reformu zaštite mentalnog zdravlja u BiH, gdje su značajni rezultati postignuti kroz različite intervencije.

Javne politike i regulacijski okvir za zaštitu mentalnog zdravlja u BiH usklađeni su sa standardima Evropske Unije, a uspostavljen je i sistem za praćenje mentalnog zdravlja stanovništva. U oba entiteta, izmijenjen je i usvojen zakonski okvir za zaštitu ljudskih prava osoba sa mentalnozdravstvenim smetnjama, što je omogućilo praćenje mogućih kršenja ljudskih prava u ustanovama za zaštitu mentalnog zdravlja.

U Centrima za mentalno zdravlje u zajednici, postotak medicinskih sestara koje samostalno rade sa pacijentima povećao se sa 29% na 88%. Kvaliteta usluga se također poboljšala, a stopa pacijenata koji se upućuju u bolnice smanjena je za 30%. Više od 1.000 pacijenata sa teškim psihičkim poremećajima uključeno je u koordiniranu brigu, novi pristup u pružanju usluga u Centrima za mentalno zdravlje u zajednici.