Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Projekat mentalnog zdravlja u BiH

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini (PMZ) podržava reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja kako bi se poboljšala dobrobit osoba sa mentalnozdravstvenim smetnjama, te onih kod kojih postoji rizik od razvoja tih smetnji. Projekat je usmjeren na smanjenje diskriminacije osoba sa mentalnozdravstvenim smetnjama, poticanje njihove socijalne inkluzije, kao i povećanje dostupnosti i kvalitete potrebne njege.
Preuzmite informativni list projekta

Podrška osobama sa mentalnozdravstvenim smetnjama 

U BiH osobe sa mentalnozdravstvenim smetnjama pripadaju ranjivoj grupi stanovništva, koja je u krajnje nepovoljnom položaju. Na dnevnoj bazi su izložene diskriminaciji i socijalnom isključivanju, a ujedno imaju ograničen pristup adekvatnoj zdravstvenoj njezi. Pružatelji usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici često ne posjeduju specijalizirane vještine potrebne da provode psihoterapiju, radnu terapiju, ili za rad sa maloljetnim pacijentima i žrtvama porodičnog nasilja. Stoga, obim njege na raspolaganju osobama sa mentalnozdravstvenim smetnjama jest prilično ograničen. Nadalje, potrebno je ojačati preventivnu njegu, jer identificiranje ranih simptoma može spriječiti razvijanje mentalnozdravstvenih smetnji u ozbiljnija oboljenja.

Bolja kvaliteta usluga i programi smanjenja stigme u zajednicama

Fokus projekta je pružanje usluga zaštite mentalnog zdravlja na nivou zajednice, povećanje obima i kvaliteta ovih usluga, te akreditiranje centara za mentalno zdravlje u zajednici za pružanje standardizirane i kvalitetne njege. Profesionalci u mentalnom zdravlju su kroz projekat educirani i njihove vještine i znanja razvijeni, naročito u poljima okupacione i radne  terapije,  psihoterapije, preventivnog  rada u zajednici, kriznih intervencija, te rada sa porodicama. Na ovaj način osobe sa smetnjama u mentalnom zdravlju, te oni koji su u riziku da razviju te smetnje, imaju pristup širem obimu kvalitetnih usluga. Kako bi se smanjila diskriminacija osoba sa mentalno zdravstvenim problemima i podiglo poštivanje njihovih ljudskih prava, projekat je blisko surađivao sa različitim udruženjima, provodio aktivnosti socijalne inkluzije, programe smanjenja stigme u zajednicama, te razvio programe koji će promoviraju mentalno zdravlje.

Preko 500 profesionalaca u mentalnom zdravlju uključeno je u projekat, te djeluju u 74 Centra za mentalno zdravlje u zajednici diljem zemlje. Podrška je pružena i korisničkim udruženjima i grupama za samopomoć, koji djeluju u 31 općini. Projekat mentalnog zdravlja u BiH osnažio je rukovodstvene kapacitete institucija za mentalno zdravlje, te podržao restrukturiranje njihovih usluga. Strateško upravljanje intervencijama projekta provodit će se u suradnji sa zdravstvenim autoritetima u BiH. Kroz angažman velikog broja aktera, PMZ je značajno doprinio poboljšanju kvalitete života osoba sa mentalnozdravstvenim smetnjama, njihovim porodicama, kao i onim pojedincima koji su pod rizikom da razviju smetnje u mentalnom zdravlju.

Kontinuirana potpora i zapažen napredak u zaštiti mentalnog zdravlja u BiH

Švicarska vlada od 2009. godine podržava reformu zaštite mentalnog zdravlja u BiH, gdje su značajni rezultati postignuti kroz različite intervencije.

Javne politike i regulacijski okvir za zaštitu mentalnog zdravlja u BiH usklađeni su sa standardima Evropske Unije, a uspostavljen je i sistem za praćenje mentalnog zdravlja stanovništva. U oba entiteta, izmijenjen je i usvojen zakonski okvir za zaštitu ljudskih prava osoba sa mentalnozdravstvenim smetnjama, što je omogućilo praćenje mogućih kršenja ljudskih prava u ustanovama za zaštitu mentalnog zdravlja.

U Centrima za mentalno zdravlje u zajednici, postotak medicinskih sestara koje samostalno rade sa pacijentima povećao se sa 29% na 88%. Kvaliteta usluga se također poboljšala, a stopa pacijenata koji se upućuju u bolnice smanjena je za 30%. Više od 5.480 pacijenata sa teškim psihičkim poremećajima uključeno je u koordiniranu brigu, novi pristup u pružanju usluga u Centrima za mentalno zdravlje u zajednici.  

Strateška domena Zdravstvo
Status Završen
Implementatori Institut za populaciju i razvoj
Partneri Odjeljenje za zdravstvo i druge poslove Vlade Brčko distrikta, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo zdravstva FBiH
Projekt implementiran u Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Distrikt Brčko
Kantoni Unsko-sanski kanton, Posavski kanton, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Srednjobosanski kanton, Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Kanton Sarajevo, Kanton 10
Općine/Opštine/Gradovi Banja Luka, Banovići, Bihać, Bijeljina, Bosanska Krupa, Brčko distrikt, Bugojno, Bužim, Cazin, Čelinac, Centar Sarajevo, Derventa, Doboj, Foča, Goražde, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Istočno Novo Sarajevo, Jajce, Kakanj, Kiseljak, Kladanj, Ključ, Konjic, Kozarska Dubica, Laktaši, Livno, Ljubuški, Lukavac, Maglaj, Modriča, Mostar, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Odžak, Olovo, Orašje, Pale, Prijedor, Prnjavor, Šamac, Sanski Most, Široki Brijeg, Sokolac, Srbac, Srebrenica, Srebrenik, Stari Grad Sarajevo, Stolac, Tešanj, Teslić, Tomislavgrad, Travnik, Trebinje, Tuzla, Ugljevik, Velika Kladuša, Višegrad, Visoko, Vitez, Vlasenica, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Žepče, Živinice, Zvornik