Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

Projekat “Integriranog lokalnog razvoja” (ILDP) pru- ža podršku u uspostavi funkcionalnih sistema lokalnog strateškog planiranja u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje usklađenog pristupa strateškom planiranju, koji će koristiti jedinice lokalne samouprave, kantoni i entiteti, te na taj način uskladiti svoje strateške planove sa razvojnim prioritetima zemlje.

Strateške domene:
LG&MS
Teme:
Lokalna uprava i općinske usluge
Status:
U toku
Strateški partner:
Savez općina i gradova FBiH, Savez opština i gradova RS, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo pravde FBiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Implementator:
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Hercegovačko-Neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Bosansko-Podrinjski kanton, Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton, Kanton 10, Unsko-Sanski kanton, Srednjobosanski kanton, Zeničko-Dobojski kanton
Općina/Opština/Grad (42):
Ravno, Posušje, Petrovo, Pelagićevo, Pale - Prača, Oštra Luka , Osmaci, Novo Sarajevo, Novo Goražde, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Ljubuski, Ljubinje, Lukavac, Lopare, Livno, Laktaši, Kotor Varos, Ključ, Jajce, Jablanica, Han Pijesak, Glamoč, Foca - Ustikolina, Doboj Jug, Doboj Istok, Čitluk, Čajniče, Bužim, Breza, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Berkovići, Rogatica, Rudo, Srbac, Šipovo, Trnovo RS, Višegrad, Vlasenica, Zenica, Zvornik
Pokušaji strateškog planiranja u općinama i grado- vima prethodno su nastajali ad hoc ili su bili       motivirani donatorskim programima. Samim time su bili odvojeni od širih okvira planiranja i finansiranja u zemlji. Interakcija sa privrednim sektorom, kao i građanska participacija bili su rijetkost u lokalnom planiranju, a tako nastale strategije nisu bile usklađene sa javnim politikama i resursima viših nivoa vlasti. Općine i gradovi su izloženi brojnim izazovima prilikom upravljanja kompleksnim razvojnim procesima, ne samo ograničenim kapacitetima da rukovode i upravljaju planiranjem razvoja, već i nedostatkom sredstava za realizaciju definiranih strateških prioriteta. Projekat “Integriranog lokalnog razvoja” potaknuo je sistemske promjene unutar općina i gradova koje već sada pozitivno djeluju na svakodnevne aktivnosti tih općina i gradova, posebno na pružanje usluga građanima.
 
  • Stvaranje kritične mase općina i gradova diljem zemlje koji primjenjuju integriran i inkluzivan pristup planiranju razvoja
 
U sklopu projekta, podržano je preko 60 općina i gradova u provođenju integriranih i inkluzivnih procesa planiranja, kao i kreiranje sveobuhvatnih razvojnih strategija. Pravedna zastupljenost građana, a posebice socijalno isključenih grupa, jedan je od osnovnih ciljeva projekta. Upravo je sudjelovanje različitih grupa u procesu planiranja stvorilo snažan osjećaj vlasništva nad razvojem, te rezultiralo strateškim planovima koji uzimaju u obzir potrebe društveno izoliranih i marginaliziranih grupa. Strategije su također fokusirane na specifične konkurentne prednosti svake zajednice, te su povezali stratešku viziju sa finansijskim i administrativnim kapacitetima. Općine i gradovi, kroz sudjelovanje u projektu, su stupili u zajedničku interakciju, te razmjenjivali uspjehe i inovativne ideje za lokalni razvoj. Nadalje, direktna finansijska pomoć pružena ovim općinama i gradovima omogućila je realizaciju prioritetnih lokalnih projekata koji su pozitivno utjecali na skoro 100,000 građana, uključujući marginalizirane grupe. Projekat je promovirao međuopćinsku suradnju, a konkretne intervencije podržane na lokalnom nivou rezultirale su unaprijeđenim uslugama i ostvarenim prihodima za preko 170,000 građana.
 
  • Usklađivanje strateškog planiranja na kantonalnom nivou
 
Nakon uspjeha u usklađivanju strateškog planira- nja na lokalnom nivou i potpore daljnjoj vertikalnoj harmonizaciji planiranja, projekat je podržao i par- ticipativno  osmišljavanje  uniformiranog   pristupa strateškom planiranju na lokalnom nivou. Svih deset kantona je, stoga, kreiralo integrirane razvojne strategije koje uzimaju u obzir razvojne prioritete jedinica lokalne samouprave.
 
  • Kreiranje mehanizama za vertikalno uskl- ađivanje sistema lokalnog strateškog planiranja i okvira viših nivoa vlasti
 
Složena struktura Bosne i Hercegovine zahtijeva usklađivanje djelovanja na nekoliko institucionalnih nivoa, kako bi razvojni procesi postali efektivniji, efikasniji i kompatibilni sa procesima integracije Evropske Unije. Kroz ILDP, razvijen je zakonski okvir u Federaciji BiH za uspostavljanje sistema strateškog planiranja i povezivanje procesa plani- ranja na lokalnom, kantonalnom i nivou Federacije BiH. Sličan proces je trenutno u toku u entitetu Republike Srpske. Na entitetskom nivou uspostavljeni su mehanizmi javnog finansiranja koji će ciljano podržavati prioritete lokalnog razvoja. Ovi finansijski mehanizmi su usklađeni sa principima Evropske Unije o upravljanju javnim programima bespovratnih sred- stava. Za ove mehanizme entitetske vlade su osigurale 1,400,000 CHF vlastitih sredstava. Do sada su finansijski mehanizmi doprinijeli poboljšanju usluga za preko 100,000 građana (uključujući preko 17,000 marginaliziranih), te stvorili izvore prihoda za 2,400 građana, kao i uspostavili 529 novih radnih mjesta.
 
 
KLJUČNI USPJESI PROJEKTA KAO TEMELJ ZA BUDUĆI RAZVOJ
 
Projekat “Integriranog lokalnog razvoja” pokazao se kao inovativna, ali i iznimno relevantna interven- cija u Bosni i Hercegovini. Značajan korak je na- pravljen u izgradnji sistema strateškog planiranja na pod-državnom nivou, tj. u entitetu Federacije BiH – sistem koji osigurava koherentnost i pove- zanost javnih politika i budžeta. Projekat je također bio ključan za harmonizaciju i postizanje kompati- bilnosti okvira planiranja na lokalnom nivou diljem zemlje, te na kantonalnom nivou u Federaciji BiH. Danas, preko 80% jedinica lokalne samouprave, te svi kantoni, koriste standardiziran pristup pla- niranju razvoja. ILDP je podržao i implementaciju lokalnih razvojnih strategija kroz finansiranje 53 prioritetna lokalna projekta, te na taj način poboljšao uslugu i generiranje prihoda za skoro 400,000 građana Bosne i Hercegovine.