Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Dijaspora za razvoj (D4D)

Migracije i razvoj je nova oblast intervencije koja ima za cilj da razvije pozitivne potencijale migracije u relevantnim oblastima tranzicije, naročito za socijalno-ekonomski razvoj. Oko 2 miliona građana Bosne i Hercegovine boravi izvan zemlje. Oni ne samo da pomažu porodicama da pokriju troškove života, već su također voljni i imaju potencijal da doprinesu razvoju domovine.

Strateške domene:
Migracije
Teme:
Migracije
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Implementator:
International Organization for Migration (IOM), Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt
Kanton:
Unsko-Sanski kanton, Tuzlanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Zeničko-Dobojski kanton, Srednjobosanski kanton
Općina/Opština/Grad (17):
Velika Kladuša, Tuzla, Sanski Most, Prijedor, Posušje, Nevesinje, Maglaj, Ljubuski, Lopare, Laktaši, Ključ, Jajce, Brčko distrikt, Bratunac, Bijeljina, Zenica, Žepče

Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike i planove - Dijaspora za razvoj

Ovim projektom Vlada Švicarske pruža podršku BiH u kreiranju povoljnog okruženja za uključivanje ljudskog i finansijskog kapitala dijaspore – investicija, prenosa znanja i ideja, socijalnog i kulturnog umrežavanja. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI), Švicarska vlada i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) proveli su pilot projekat za razvoj politika i uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u razvojne planove.

Postignuti rezultati

  • Politike i mjere za efektivnu integraciju doprinosa dijaspore razvoju zemlje uvrštene u deset lokalnih i šest kantonalnih razvojnih strategija; realizirane konkretne intervencije u partnerstvu sa dijasporom koje su rezultirale kreiranjem 70 radnih mjesta i stvaranju prihoda za 470 kućanstava u poljoprivrednom sektoru.
  • Ojačani kapaciteti glavnih aktera na svim nivoima vlasti (MLJPI, partnerskih općina i međuinstitucionalne radne grupe) o integriranju migracija i razvoja.
  • Institucionalizirana saradnja sa dijasporom i njihovim organizacijama i strukturirana komunikacija kroz imenovanje kontakt osoba u deset općina i otvaranje prvog Ureda za dijasporu.

Druga faza  će imati za cilj stvaranje boljih prilika i perspektiva za poboljšanje životnih uslova žena i muškaraca u BiH kroz jači angažman dijaspore.

Očekivani rezultati

  • Razvijena strategija saradnje sa iseljeništvom; ojačani kapaciteti državnih i entitetskih institucija uključujući imenovanje kontakt osoba za saradnju sa iseljeništvom;
  • Mapiranje dijaspore u deset zemalja sa velikim brojem građana porijeklom iz BiH će omogućiti dizajniranje adekvatnih politika i poboljšanu komunikaciju, kao i bolju saradnju sa diplomatsko konzularnim predstavništvima BiH u tim zemljama;
  • MLJPI i Ministarstvo vanjskih poslova BiH kreirat će reprezentativna tijela dijaspore koja će aktivno učestvovati u povezivanju i kreiranju politika prema dijaspori;
  • 15 općina će izraditi modele za poboljšanu komunikaciju sa dijasporom u cilju mobiliziranja ekspertize i investicija dijaspore i pružanje boljih usluga dijaspori;
  • Stimulirana  ekonomska  saradnja  uključivanjem raznih institucija i organizacija (hubovi znanja, biznis inkubatori, startupi, razvojne banke) i programima koji će omogućiti: (i) prenos znanja i razvoj tržišno orijentiranih vještina, (ii) pojačati investicije, i (iii) promovirati i proširiti izvoz. obrazovanja, odnosno prenosa znanja i iskustava. Učesnici konferencije su kritičkom analizom pod vukli validnost rezultata studije i naglasili potrebu formiranja „krovne organizacije“ ili „platforme“ bh. dijaspore u Švicarskoj, koja će dugoročno biti samoodrživa i biti u stanju da ponudi konkretne sadržaje i usluge u cilju podsticanja razvoja ekonomije i poduzetništva, socijalnog uključivanja i kulture, prenosa znanja i obrazovanja u BiH.