Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Zenica (WWZE)

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Zenica (WWZE) usmjeren je na osiguranje sakupljanja i prečišćavanja komunalnih otpadnih voda Grada Zenice na način koji je higijenski za ži- votnu sredinu, uz troškove prihvatljive za građane. Time se doprinosi poboljšanju životnih uslova sta- novništva i zaštiti životne sredine, posebno rijeke Bosne i njenih pritoka u Zenici i naseljima lociranim nizvodno. Osim toga, ovaj projekat će ojačati ope- rativne i upravljačke kapacitete javnog vodovodnog preduzeća u pogledu prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda.

Strateške domene:
Demokratska uprava, općinske usluge i pravda
Teme:
Demokratska uprava
Status:
U toku
Strateški partner:
Njemačka Vlada (donacija), Njemačka Razvojna banka KfW – Implementacijski partner, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kanton, Agencija za vodno područje rijeke Save, Federalno Ministarstvo okoliša i turizma, Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno Ministarstvo finansija, Grad Zenica i javno vodovodno preduzeće, Ministarstvo financija BiH
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton:
Zeničko-Dobojski kanton
Općina/Opština/Grad (1):
Zenica

 POBOLJŠANJE USLUGA ODVODNJE OTPADNIH VODA I KVALITETA VODE U RIJECI BOSNA

Samo 41% stanovništva u Bosni i Hercegovini (BiH) ima pristup uslugama odvodnje otpadnih voda i samo 15% stanovništva je pokriveno preči- šćavanjem otpadnih voda. To je daleko ispod po- treba da se osigura čista i zdrava životna sredina i dostignu standardi propisani direktivama Evropske Unije. Približno 75% urbanog stanovništva Zenice je priključeno na gradsku kanalizacionu mrežu, dok mjesne zajednice u okolini Zenice još nisu priključe- ne. Komunalne otpadne vode se ispuštaju u rijeku Bosnu bez prečišćavanja, pomiješane sa industrij- skim otpadnim vodama. Ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda uzrokuje značajno zagađenje vode u rijeci i rizik za zdravlje stanovništva.

GRAĐANI U ZENICI I NIZVODNO DUŽ RIJEKE BOSNE ĆE OSJETITI KORISTI OD PROJEKTA

Projekat obuhvata izgradnju postrojenja za preči- šćavanje otpadnih voda, popravljanje i produženje gradske kanalizacione mreže i glavnih kolektora i uključivanje dodatnih mjesnih zajednica u gradsku kanalizacionu mrežu. On će osigurati potpuno raz- dvajanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda, uz integraciju mjera za smanjenje rizika od katastro- fa u skladu sa potrebama. Osim toga, podrška kor- porativnom razvoju javnog vodovodnog preduzeća će omogućiti njegovu održivost u okviru funkcio- nalnog institucionalnog i regulatornog okruženja u sektoru vodnih usluga. Federalne institucije će osi- gurati implementaciju odgovarajućih mjera od stra- ne industrijskih zagađivača koji svoje otpadne vode ispuštaju direktno u rijeku Bosnu i njene pritoke na području Grada Zenice. Planirane su ograničene mjere za integrisani urbani razvoj, poput izgradnje 1.8 km biciklističke staze sa pratećim mjerama oze- lenjavana desne obale rijeke Bosne. Projekat će pozitivno uticati na životne uslove preko 200’000 ljudi u Zenici i naseljima lociranim nizvodno.

INVESTICIJE ŠIROKIH RAZMJERA ZA ODRŽIVU ŽIVOTNU SREDINU

Projekat otpadnih voda Zenica odvija se od 2018. do 2023. godine, osiguravajući investicije od 20.5 miliona eura. Vlada Švicarske će donirati 5 miliona eura, a Vlada Njemačke će donirati 14.5 miliona eura kroz Njemačku razvojnu banku (KfW). Grad Zenica će doprinijeti sa 1.0 milion eura. Projekat predstavlja nastavak tekućeg partnerstva  izme- đu švicarskog Državnog sekretarijata za privredu (SECO) i KfW-a u Zenici, na unaprijeđenju siste- ma vodosnabdjevanja, jačanju kapaciteta javnog vodovodnog preduzeća, te oporavku od poplava i smanjenju rizika od katastrofa.