Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Program bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka

Kapacitet centralnih banaka je od ključnog značaja za makroekonomsku stabilnost i osigurava bolje funkcioniranje domaćeg finansijskog sistema.
Preuzmite informativni list projekta

Zašto je važna uspostava snažnog finansijskog sistema u zemljama u razvoju?

Teorijska i praktična iskustva pokazuju da fi- nansijski razvoj ima pozitivan i trajan utjecaj na rast i da olakšava proces ekonomske stabi- lizacije. Pored toga, veća stabilnost i integritet finansijskih sistema pomažu unapređenje ot- pornosti na krize i njihove negativne utjecaje, te doprinose ekonomskom rastu i smanjenju siromaštva. Kapacitet centralnih banaka je od ključnog značaja za makroekonomsku stabil- nost i osigurava bolje funkcioniranje domaćeg finansijskog sistema.

Ciljevi i aktivnosti

Najvažniji cilj Programa bilateralne pomoći i iz- gradnje kapaciteta centralnih banaka (BCC) je izgradnja lokalnih kapaciteta u centralnim ban- kama kako bi se osiguralo snažno i neovisno makroekonomsko upravljanje, puno domaće vlasništvo nad programima reformi, te kontinu- irani napori usmjereni na provedbu reformi u finansijskom sektoru.

U svrhu postizanja ovih ciljeva BCC program obuhvata sljedeće aktivnosti: i) tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta, ii) primijenjeno istraživa- nje ključnih monetarnih pitanja putem posjeta i programa mentorstva, iii) konferencije u Švicar- skoj i partnerskim zemljama.

Tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta

Glavni cilj ove komponente je jačanje domaćih institucija putem izgradnje tehničkih kapaciteta kako bi se osigurala potpuna i održiva proved- ba reformskih politika. Naglasak je na sljedećih šest oblasti koje su od presudnog značaja za monetarnu stabilnost, stabilnost finansijskog sektora  i  finansijsku  integraciju:  i) analiza  i provedba monetarne politike, ii) razvoj finansijskog tržišta, iii) nadzor banaka i regulativa, iv) makroekonomsko računovnodstvo i statistika, v) upravljanje operativnim rizicima i planiranje kontinuiteta poslovanja, i vi) upravljanje ljud- skim resursima.

Programi posjeta i mentorstva

Sveobuhvatni cilj ove komponente je proved- ba istraživanja koja su relevantna za program određene zemlje, a posebno za oblasti finansij- ske integracije, makroekonomske i finansijske stabilnosti, makro-prudencijalne supervizije i razvoja finansijskog tržišta. Istraživanja će se provoditi putem posjeta Institutu koji provodi Program kao dio programa studijskog boravka koji kombinira tehničku obuku i učešće u istraživačkim projektima ili putem mentorstva struč- njaka iz Instituta koji provodi Program.

Konferencije u Švicarskoj i partnerskim zemljama

Ova  komponenta  promovira  razmjenu  između kolega (peer-to-peer) koji se bave izradom relevantnih politika u partnerskim zemljama, praktičara iz drugih zemalja i regija, te vodećih međunarodnih akademika, kao i širenje infor- macija o rezultatima istraživanja i aktivnosti- ma tehničke pomoći. Institut organizira jednu godišnju međunarodnu konferenciju u Ženevi. Pored toga, redovno će se organizirati regio- nalna konferencija u jednoj od partnerskih zemalja. Regionalna konferencija usmjerena je na pitanja vezana za politike, a koja su bitna za centralne banke u datoj regiji.

Upravljačka  struktura

Program provodi Institut za međunarodne i razvojne studije iz Ženeve. Mandat obuhvata utvrđivanje, pripremu, provedbu i nadzor nad programima tehničke pomoći u odabranim ze- mljama korisnicama. Institut je izradio i održa- va ekspertnu bazu podataka o akademicima i praktičarima kako bi se moglo odgovoriti na zahtjeve u pogledu tehničke pomoći i izgradnje kapaciteta partnerskih centralnih banaka. BCC programom upravlja Upravni odbor (UO) kojeg čine predstavnici SECO-a i Instituta. Odbor daje strateško usmjerenje za BCC program i nadgleda/prati provedbu programskih aktiv- nosti. SECO osigurava da su aktivnosti koor- dinirane i usklađene sa aktivnostima drugih zainteresiranih  strana iz Švicarske,  posebno Švicarske narodne banke.

Kako se uključiti

Program je usmjeren na SECO prioritetne zemlje. Trenutno, centralne banke Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Kolumbi- je, Gane, Perua, Tunisa i Vijetnama učestvuju u programu. Utvrđivanje programa za zemlje se odvija u koordinaciji između zainteresira- nih centralnih banaka, lokalnih SECO ureda i SECO sjedišta.

Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status U toku
Implementatori Institut za međunarodne i razvojne studije u Ženevi
Partneri Centralna banka BiH
Projekt implementiran u Globalni/regionalni projekt