Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Jačanje Saveza općina i gradova u BiH

Entitetski Savezi općina i gradova (SOG) u Bosni i Hercegovini nose ključnu ulogu u zagovaranju promjena legislativa, ali i načina finansiranja općina i gradova. Nadalje, Savezi trebaju voditi intenzivne zagovaračke procese, kao i promovirati decentralizaciju. Glavni cilj projekta „Jačanje Saveza općina i gradova u BiH“ jest upravo osnaživanje Saveza, kako bi i oni mogli pojačati svoju zagovaračku ulogu.

Strateške domene:
LG&MS
Teme:
Lokalna uprava i općinske usluge
Status:
U toku
Strateški partner:
Švedska vlada / Sida
Implementator:
SALAR i SOG-ovi RS i FBiH
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (2):
Grad Sarajevo, Banja Luka

Bosna i Hercegovina, u procesu tranzicije, suočena je s različitim razvojnim izazovima kao što su ekonomski pad, visoka nezaposlenost, porast siromaštva i socioekonomske nejednakosti. Kompleksna struktura vlasti nerijetko koči razvoj i na taj način negativno utječe na potencijal lokalnih uprava da budu ključni pokretači razvoja. Općine su također spriječene neadekvatnim i neusklađenim javnim politikama i zakonskim okvirima, te manjkom sredstava da realiziraju prioritetne projekte. U takvom sistemu i djelovanju unutar nepotpune decentralizacije, Savezi općina i gradova zastupaju glasove općina, te predstavljaju njihove interese prema višim nivoima vlasti. Upravo ta uloga Saveza omogućuje prevazilaženje mnogobrojnih praznina u komunikaciji i kretanje reformi naprijed. Nadalje, Savezi bi u budućnosti trebali zauzeti iznimno bitnu ulogu u izgradnji kapaciteta općina i gradova kako bi uspješno postigli standarde Evropske unije, te pristupili EU fondovima.

Zajednički interesi općina i funkcionalna decentralizacija

Cilj projekta je institucionalna i organizacijska promjena  rada Saveza  općina  i  gradova,  kako bi   poboljšali   svoje zagovaračke aktivnosti,  te čvrsto zastupali interese općina u razvojnim decentralizacijskim procesima. Projekat će dodatno osnažiti kapacitete Saveza, kako bi oni dalje mogli podržati lokalne vlasti u pružanju efikasnih usluga građanima, te se pridržavati principa odgovornosti. Svi ovi napori će rezultirati poboljšanom ulogom i statusom Saveza kao uglednih aktera u promoviranju demokratskog razvoja na putu evropskih integracija.

Savez opština i gradova Republike Srpske okuplja 64 jedinice lokalne samouprave, dok Savez općina i gradova Federacije BiH okuplja 80 jedinica lokalne samouprave, te Brčko distrikt. U svojoj misiji, oba Saveza zastupaju zajedničke interese općina pred entitetskim i državnim vlastima, te lobiraju za usvajanje novih zakona i odredbi. Međutim, Savezi općinama trebaju pružati i profesionalne usluge u oblastima zakonske i fiskalne podrške ka uspješnim EU integracijama. Također, posjeduju i potencijal da služe kao platforme za razmjenu znanja i informacija. Kako bi se uspješno ostvarila uloga Saveza kao i zagovarački napori, bit će potrebno podizanje svijesti općina i gradova o cjelokupnoj ulozi i funkcijama Saveza, te na taj način stvoriti i pritisak odozdo prema gore.

Zajednička intervencija SDC-a I SIDA-e

Od  2001.  godine, Švicarska agencija za  razvoj i  saradnju (SDC)   podržava lokalne vlasti i surađuje sa Savezom općina i gradova na brojnim projektima, a sve s ciljem osnaživanja lokalnih vlasti da nezavisno, vizionarski i efektivno upravljaju razvojnim procesima. Projekat „Jačanje Saveza općina i gradova u BiH“ je komplementaran sa tekućim projektima SDC-a, kao i projektima ostalih međunarodnih organizacija, u oblasti općinskog razvoja. Projekat će podržati implementaciju strateških planova Saveza, ali i procese uspostavljanja funkcionalne decentralizacije i samim time bolje pozicioniranje i jačanje djelovanja lokalnih vlasti.

Projekat će biti realiziran kroz tri faze, u periodu od  januara  2016.  do  decembra  2027. godine, a cjelokupno ulaganje će iznositi  5.000.000 CHF.  Projekat će biti  realiziran u partnerstvu Švicarske agencije za razvoj i saradnju i Švedske međunarodne razvojne agencije  (SIDA),  te  na taj  način  zajednički  finansiran  od  strane vlada Švicarske i Švedske.