Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Starenje i zdravlje

Podaci govore da veliki dio penzionerske populacije u BiH živi na ivici siromaštva što bitno utiče na njihovo zdravlje i kvalitet života. Stari ljudi su posebno osjetljiva skupina (naročito oni koji žive sami bez brige porodice) i bh. društvo treba da uloži značajne napore kako bi im se omogućila adekvatna kućna njega ipristup zdravstvenim uslugama.

Strateške domene:
Zdravstvo
Status:
U toku
Strateški partner:
Društvo Crvenog krsta/križa BiH Crveni križ Federacije BiH Crveni krst Republike Srpske Oštinske o
Implementator:
Crveni križ Federacije BiH
Projekti implementirani u:
Globalni i regionalni projekti

Briga o starim, bolesnim i iznemoglim licima, bitno je mjerilo humanosti jednog društva. Prema demografskim trendovima, stanovništvo Bosne i Hercegovine je sve starije. Podaci UN-a govore da će do 2060. godine više od 30% ukupne populacije u BiH činiti osobe starije od 65 godina, što je znatno više od 17% koliko je iznosio udio starih osoba u BiH u 2019. godini. I razvijene evropske zemlje takođe bilježe trend ubrzanog starenja populacije, međutim ono što njih bitno razlikuje od BiH su bolje socijalne usluge, briga i njega starih lica. Nepovoljne socio-ekonomske prilike, složena struktura vlasti, visoka stopa nezaposlenosti, ali i posljedice COVID 19 pandemije, dodatno otežavaju položaj starijih ljudi u BiH. Podaci (2017) govore da je u BiH siromašna svaka četvrta osoba koja živi sama i ima više od 65 godina, a siromaštvom su posebno pogođene starije žene. Projekat Starenje i zdravlje, koji implementira Švicarski crveni križ ima za cilj da dodatno ojača kapacitete Društva Crvenog križa/krsta BiH, ali i loklanih zajednica u RS i FBiH, kako bi se stvorilo bolje, zdravije i stimulativnije okruženje koje će pozitivno uticati na život i zdravlje starijih ljudi u BiH. U nastojanjima da poboljša uslove života ove izuzetno ranjive kategorije stanovništva, Švicarski Crveni križ više od osam godina podržava Društvo Crvenog krsta/križa BiH u oblasti kućne njege starijih i nemoćnih lica. Starenje i zdravlje I se temelji na ranijim uspješnim švicarskim humanitarnim inicijativama, a u potpunosti je komplementaran i sa Razvojnim ciljevima Ujedinjenih nacija (SDGs). Projekat se trenutno implementira u Tuzli, Lukavcu, Živinicama, Žepču, Šamcu,Doboju, Foči, Kalesiji, Prnjavoru i Brčko Distriktu.

Projekat je komplementaran uslugama zdravstvenog sistema u BiH i radi na poboljšanju javnih politika o zdravom starenju. Pored pružanja usluga individualne njege i pomoci u kuci na opštinskom nivou, Društvo CK BiH i njegove entitetske organizacije sa sjedištem u Sarajevu i Palama, zalagaće se za standardizaciju pružanja usluga na nivou entiteta u RS, na kantonalnom nivou u FBiH i na nivou Brčko Distrikta.