Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Projekat modernizacije vodnih usluga u BiH

POLAZNA TAČKA / POZADINA: Projekat je posebno značajan imajući u vidu socio-ekonomske uslove u BiH, održivost infrastrukture i kvalitet vodnih usluga, suočavanje sa posljedicama pandemije COVID-a 19, povećanje stope nezaposlenosti i generalne uslove za privredu i život domaćinstava.

Strateške domene:
Lokalna uprava i općinske/opštinske usluge
Teme:
Lokalna uprava i općinske usluge
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Projekti implementirani u:
Globalni i regionalni projekti

CILJ PROJEKTA: 

Cilj PMVU-a je jačanje institucionalnih kapaciteta u sektoru voda, kako na entitetskom nivou Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, tako i na lokalnim nivoima uz aktivno učešće lokalnih samouprava.