Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Unapređenje kapaciteta za statistiku državnih finansija u zemljama jugoistočne Evrope

Glavni cilj projekta je ojačati kompilaciju i diseminaciju podataka o makroekonomskoj i finansijskoj statistici u skladu sa relevantnim međunarodno prihvaćenim statističkim standardima, uključujući razvoj i poboljšanje statističke infrastrukture, izvornih podataka, njihove upotrebljivosti i/ili metapodataka.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
U toku
Strateški partner:
Ministarstvo financija BiH
Implementator:
Međunarodni monetarni fond (MMF/IFM)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt, Republika Srpska, Globalni i regionalni projekti
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (3):
Brčko distrikt, Banja Luka, Grad Sarajevo

Projekat je za Odeljenje za statistiku MMF-a (STA) da obezbijedi tekuću tehničku pomoć (TA) i obuku za poboljšanje kapaciteta za statistiku državnih finansija (GFS) u zemljama jugoistočne Evrope, pokrivajući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Cilj projekta je jačanje sposobnosti vlasti ciljanih zemalja da

(i) bolje analiziraju i razumiju ekonomske tokove zemlje i osnovni fiskalni položaj,

(ii) formulišu i primjenjuju odgovarajuće makroekonomske politike,

(iii) uoče i ocjenjuju fiskalne rizike,

(iv) promovišu fiskalnu transparentnost i

(v) rade na obezbjeđivanju usklađenosti sa zahtjevima EU prema postupku prekomjernog deficita (EDP) u procesu pristupanja EU.

 

Predviđeno je da će do kraja projekta pet zemalja biti u suštini u skladu sa utvrđenim ciljevima i zahtjevima za prikupljanje fiskalnih podataka za pristupanje EU. U tom cilju, projekat će ažurirati postojeće akcione planove reforme GFS-a iz prve faze, uključiti indikatore koji se mogu provjeriti za određene zemlje i prekretnice za postizanje namjeravanih rezultata i predvidjeti široku saradnju sa drugim pružaocima razvoja kapaciteta, kao što je sa Odjelom za fiskalna pitanja MMF-a (FAD) - kako bi dopunili reforme u upravljanju javnim finansijama (PFM) sa onima o GFS-u i sa Eurostatom - kako bi pomogli promovisanje integracije sa evropskim institucijama i pripremanje zemalja za ulazak u EU.