Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Švicarski program za promociju izvoza (SIPPO)

Švicarski program za promociju izvoza (SIPPO) je dugotrajni mandat švicarskog Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) u okviru njihove ekonomske razvojne saradnje. Novu investicijsku fazu SIPPO-a (2017-2020) provodi Swisscontact, poslovno orijentirana švicarska fondacija za međunarodnu razvojnu saradnju. Swisscontact radi sa podugovaračima (BHP Brugger & Partner, Helvetas) i partnerima (IPD, CBI, IHA) da bi ojačao pružanje usluga i kompetencije za izgradnju kapaciteta širom svijeta.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
U toku
Strateški partner:
Vanjskotrgovinska komora BiH
Implementator:
Swiss Global Enterprise
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Globalni i regionalni projekti
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (3):
Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Banja Luka

11 država korisnica: Kolumbija, Peru, Južna Afrika, Indonezija, Tunis, Maroko, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija.
6 sektora: riba i plodovi mora, obrađeno voće i povrće, prirodni sastojci, tehničko drvo, tekstili dodane vrijednosti, održivi turizam.
Sektori za Bosnu i Hercegovinu: prirodni sastojci, tehničko drvo, tekstili dodane vrijednosti.

SVEUKUPNI CILJ
SIPPO promovira održivu i inkluzivnu trgovinu zasnovanu na temeljnim vrijednostima poštovanja, partnerske saradnje i integriteta koje su utvrđene u kodeksu ponašanja.
Sveukupni cilj je integrirati zemlje u razvoju i tranzicijske zemlje u svjetsku trgovinu. Ciljane usluge promocije izvoza koje se pružaju kroz Organizacije za podršku poslovanju (Business Support Organizations – BSO) jačaju konkurentsku poziciju i olakšavaju pristup tržištu i izvoz privrednih društava partnerskih država u Švicarsku, EU i na regionalna tržišta.

SIPPO pravi pomak ka sistematičnijem pristupu  tržištu tako  što u  partnerskim zemljama postavlja BSO, a ne pojedinačne firme, u centar programa da pružaju stručne usluge konačnog povezivanja izvoznih firmi.

ISHODI
Prema tome, SIPPO unapređuje rad odabranih BSO da bi im omogućio da pružaju ciljane usluge promocije izvoza i tako unaprijede izvoz u konkretnim privrednim sektorima i doprinesu povećanju prihoda i boljim radnim mjestima.
Provedba ovog pristupa će biti decentralizirana te će se koristiti lokalno znanje i razvijati visok stepen učešća lokalnih aktera. Pored toga, radit će se na sinergijama kroz pružanje usluga promocije izvoza drugim švicarskim razvojnim inicijativama koje su povezane sa trgovinom.

KLJUČNI REZULTATI
• izvoznici i uvoznici uspostavljaju trgovinske kontakte
• izvoznici imaju kapacitet da svoje poslovanje zaokruže
• potencijalni izvoznici pristupaju uslugama BSO

Indikatori:
• otvaranje i zadržavanje radnih mjesta (BSO i privredna društva)
• povećanje izvoznog prometa (privredna društva)
• povećan broj obavezujućih ponuda (privredna društva)
• ojačane BSO

Olakšavanje tržišne inteligencije i stvaranje partnerstava:
Za uvoznike u odnosu na:
• tržišnu inteligenciju, npr. analiza sektora i istraživanje tržišta
• olakšavanje učešća na sajmovima i u misijama kupaca 
• razvijanje tržišta (forum uvoznika, baza podataka izvoznika)

Za BSO i izvoznike u odnosu na:
• tržišnu inteligenciju, npr. analiza sektora, procjena i istraživanje tržišta
• izgradnju kapaciteta potencijalnih izvoznika kroz obuke ili sredstva elektronskog učenja
• olakšavanje učešća na sajmovima i u misijama prodavaca.

Platforma za saradnju
Na nivou države i na svjetskom nivou osniva se web platforma za saradnju SIPPO-a da bi se prikupljale i relevantno prezentirale informacije za BSO i potencijalne izvoznike kojima je dostupno:
• peer-to-peer (kolegijalno) učenje
• jednostavno administriranje akreditacija i licenci
• učenje i globalna razmjena.

REZULTATI PRETHODNIH FAZA
Tokom prethodne SIPPO faze postignuti su sljedeći glavni rezultati u okviru Programa SIPPO 2012-2016. (kumulativnog u 13 država): ukupno je otvoreno 14.869 dodatnih radnih mjesta; ostvareno je 290 miliona dodatnog izvoznog prometa, a 850 korisnika je učestvovalo na sajmovima.