Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Švicarski program za promociju izvoza (SIPPO)

Švicarski program za promociju izvoza (SIPPO) je dugotrajni mandat švicarskog Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) u okviru njihove ekonomske razvojne saradnje. Novu investicijsku fazu SIPPO-a (2017-2020) provodi Swisscontact, poslovno orijentirana švicarska fondacija za međunarodnu razvojnu saradnju. Swisscontact radi sa podugovaračima (BHP Brugger & Partner, Helvetas) i partnerima (IPD, CBI, IHA) da bi ojačao pružanje usluga i kompetencije za izgradnju kapaciteta širom svijeta.
Preuzmite informativni list projekta

11 država korisnica: Kolumbija, Peru, Južna Afrika, Indonezija, Tunis, Maroko, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija.
6 sektora: riba i plodovi mora, obrađeno voće i povrće, prirodni sastojci, tehničko drvo, tekstili dodane vrijednosti, održivi turizam.
Sektori za Bosnu i Hercegovinu: prirodni sastojci, tehničko drvo, tekstili dodane vrijednosti.

Sveukupni cilj

SIPPO promovira održivu i inkluzivnu trgovinu zasnovanu na temeljnim vrijednostima poštovanja, partnerske saradnje i integriteta koje su utvrđene u kodeksu ponašanja. 
Sveukupni cilj je integrirati zemlje u razvoju i tranzicijske zemlje u svjetsku trgovinu. Ciljane usluge promocije izvoza koje se pružaju kroz Organizacije za podršku poslovanju (Business Support Organizations – BSO) jačaju konkurentsku poziciju i olakšavaju pristup tržištu i izvoz privrednih društava partnerskih država u Švicarsku, EU i na regionalna tržišta.

SIPPO pravi pomak ka sistematičnijem pristupu  tržištu tako  što u  partnerskim zemljama postavlja BSO, a ne pojedinačne firme, u centar programa da pružaju stručne usluge konačnog povezivanja izvoznih firmi.

Ishodi

Prema tome, SIPPO unapređuje rad odabranih BSO da bi im omogućio da pružaju ciljane usluge promocije izvoza i tako unaprijede izvoz u konkretnim privrednim sektorima i doprinesu povećanju prihoda i boljim radnim mjestima.

Provedba ovog pristupa će biti decentralizirana te će se koristiti lokalno znanje i razvijati visok stepen učešća lokalnih aktera. Pored toga, radit će se na sinergijama kroz pružanje usluga promocije izvoza drugim švicarskim razvojnim inicijativama koje su povezane sa trgovinom.

Ključni rezultati

 • izvoznici i uvoznici uspostavljaju trgovinske kontakte
 • izvoznici imaju kapacitet da svoje poslovanje zaokruže
 • potencijalni izvoznici pristupaju uslugama BSO

Indikatori:

 • otvaranje i zadržavanje radnih mjesta (BSO i privredna društva)
 • povećanje izvoznog prometa (privredna društva)
 • povećan broj obavezujućih ponuda (privredna društva)
 • ojačane BSO

Olakšavanje tržišne inteligencije i stvaranje partnerstava:

Za uvoznike u odnosu na:

 • tržišnu inteligenciju, npr. analiza sektora i istraživanje tržišta
 • olakšavanje učešća na sajmovima i u misijama kupaca 
 • razvijanje tržišta (forum uvoznika, baza podataka izvoznika)

Za BSO i izvoznike u odnosu na:

 • tržišnu inteligenciju, npr. analiza sektora, procjena i istraživanje tržišta
 • izgradnju kapaciteta potencijalnih izvoznika kroz obuke ili sredstva elektronskog učenja
 • olakšavanje učešća na sajmovima i u misijama prodavaca.

Platforma za saradnju

Na nivou države i na svjetskom nivou osniva se web platforma za saradnju SIPPO-a da bi se prikupljale i relevantno prezentirale informacije za BSO i potencijalne izvoznike kojima je dostupno:

 • peer-to-peer (kolegijalno) učenje
 • jednostavno administriranje akreditacija i licenci
 • učenje i globalna razmjena.

Rezultati prethodnih faza

Tokom prethodne SIPPO faze postignuti su sljedeći glavni rezultati u okviru Programa SIPPO 2012-2016. (kumulativnog u 13 država): ukupno je otvoreno 14.869 dodatnih radnih mjesta; ostvareno je 290 miliona dodatnog izvoznog prometa, a 850 korisnika je učestvovalo na sajmovima.

Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status U toku
Implementatori Swiss Global Enterprise
Partneri Vanjskotrgovinska komora BiH
Projekt implementiran u Globalni/regionalni projekt