Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac

Uprkos tome što osobe sa mentalnim poremećajima koje su počinile krivična djela imaju pravo na adekvatnu psihijatrijsku pomoć u čuvanim ustanovama, takve ustanove u Bosni i Hercegovini nisu postojale. Osnivanje jedne takve ustanove, koja bi omogućila psihijatrijsko liječenje osobama u pritvoru, postalo je hitna potreba. Kao prva ustanova ovakvog tipa u BiH, 2014. godine je otvoren Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Strateške domene:
Zdravstvo
Teme:
Zdravstvo
Status:
Završen
Strateški partner:
Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde RS, Ministarstvo pravde FBiH
Implementator:
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS
Projekti implementirani u:
Republika Srpska
Općina/Opština/Grad (1):
Sokolac

Prva ustanova ove vrste u Bosni i Hercegovini

Posljedice rata u BiH mogu se i danas osjetiti, naročito posljedice koje je rat imao na psihičko zdravlje stanovništva. Značajan dio stanovništva u BiH pati od psihičkih problema, a u poslijeratnoj situaciji posljedice uzrokovane stresom su različite – od ubistava, povećanog broja samoubistava, do različitih tipova nasilja. Prema međunarodnim konvencijama za ljudska prava, osobe koje su počinile krivična djela, a ujedno boluju od mentalnih poremećaja, moraju imati adekvatno psihijatrijsko liječenje u čuvanim ustanovama. Međutim, u BiH ustanove koje bi mogle pružiti psihijatrijsku pomoć ovim osobama nisu postojale. U takvoj situaciji, počinioci krivičnih dijela sa mentalnim poremećajima borave u običnim zatvorima gdje ne primaju potrebno liječenje, ili su čak pušteni na slobodu, gdje bi nerijetko počinili nova krivična djela.

Potpuno opremljen zavod može primiti 200 pacijenata

Vlada Republike Srpske je 2010. godine osnovala Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac u obnovljenoj bivšoj vojnoj bolnici Sokolac. Švicarska vlada je omogućila sredstva za prenamjenu vojne bolnice u Zavod, kao i za kupovinu potrebne medicinske i pomoćne opreme. Također, omogućen je i inicijalni trening osoblju Zavoda, a cjelokupna investicija je iznosila preko 6 miliona KM.

Svrha ove intervencije bila je osiguranje prijeko potrebne potpore osobama sa mentalnim poremećajima koje su počinile krivična dijela, kako bi se uspješno oporavile i resocijalizirale. Kao jedini ove vrste na području BiH, Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac je 2014. godine postao operativan. Zavod može primiti 200 pacijenata iz cijele zemlje u skladu sa sigurnosnim mjerama koje za svakog pacijenta odrede nadležni sudovi. Sam Zavod se proteže na prostoru od 7.800 kvadratnih metara, a uključuje prostor za radnu terapiju, urede medicinskih specijalista, te ostale sadržaje koje zahtijevaju strogi kriteriji ustanova ovog tipa. Prema posljed- njim izvještajima, u BiH postoji više od 160 pojedinaca koji bi trebali postati korisnici Instituta.

Cjelokupno finansiranje i liječenje pacijenata, kao i popratni sigurnosni troškovi, određeni su Sporazumom koji su potpisali Vijeće ministara BiH, vlade Federacije BiH i Republike Srpske, te Brčko distrikta. Pored poboljšanja uslova za oporavak zatvorenika i postizanje standarda ljudskih prava, projekat je također primjer dobre suradnje između zdravstvenog i pravosudnog sistema na državnom nivou u BiH. Na krajnje jedinstven način, ovaj projekat doprinosi i izgradnji mostova između dva entiteta.

Povezivanje pravosudnog i zdravstvenog sistema

Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac registriran je kao zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa, gdje odgovornost nad medicinskim poslovanjem ima Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Međutim, ministarstva pravde na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, kao i u Brčko Distriktu, odgovorna su za pokrivanje tekućih troškova Zavoda, te za plaćanje smještaja, hrane i liječenje pacijenata koji će u Zavod biti poslani odlukom nadležnih sudova.