Print to PDF
Preuzmite informativni list projekta

IFC ECA Program savjetodavnih usluga za transakcije javno-privatnog partnerstva

ECA program kojim upravlja Međunarodna finansijska korporacija (International Finance Corporation - IFC) pruža savjetodavne usluge za transakcije u oblasti infrastrukturalnih projekata i izgradnje kapaciteta javnog sektora kako bi se promoviralo javno-privatno partnerstvo u Jugoistočnoj Evropi i Centralnoj Aziji.

Strateške domene:
Ekonomija i zapošljavanje
Teme:
Ekonomski razvoj
Status:
U toku
Implementator:
Međunarodna financijska korporacija (IFC)
Projekti implementirani u:
Federacija Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt, Republika Srpska, Globalni i regionalni projekti
Kanton:
Kanton Sarajevo
Općina/Opština/Grad (3):
Brčko distrikt, Banja Luka, Grad Sarajevo

Potrebe investiranja u infrastrukturu su izuzetno velike u zemljama u razvoju i tranziciji i ne mogu se zadovoljiti samo iz državnih budžeta i doprinosa po osnovu međunarodne saradnje. Međutim, privatni sektor je u mogućnosti da premosti ovaj finansijski jaz i osigura relevantno praktično iskustvo i znanje putem javno-privatnog partnerstva. Međunarodna finansijska korporacija koja provodi ECA program ima dugogodišnje iskustvo u konsultantskim uslugama u oblasti transakcija i poslova javno-privatnog partnerstva i razvila je široki portfelj savjetodavnih usluga koje obuhvataju podršku za utvrđivanje, preliminarnu procjenu, pripremu, objavljivanje tendera za potencijalne JPP projekte, te podršku nakon provedenih transakcija.

Sveukupni cilj

Strateški ciljevi ECA programa su:

 • Doprinijeti smanjenju siromaštva u regiji, ekonomskom rastu i unapređenju okoliša putem javno-privatnih partnerstava.
 • Djelovati  kao  efikasna  poveznica  između, sa jedne strane, aktera iz javnog sektora, kao što su općine, lokalne i državne vlade u Jugoistočnoj Evropi i Centralnoj Aziji i sa druge strane investitora, poduzeća, vlasnika i finansijskih institucija iz privatnog sektora
 • Povećati dostupnost dobro primljenih infrastrukturalnih  projekata koji su privlačni  za učešće i investicije iz privatnog sektora.
 • Stvoriti održive mogućnosti investiranja za međunarodne finansijske institucije i druge finansijere u regiji.
 • Unaprijediti kapacitete aktera iz javnog sektora.
 • U  potpunosti  uskladiti  projekte  sa  razvojnim planom donatora za određenu zemlju, razvojnim prioritetima klijenata, Grupacije Svjetske banke i IFC programom za klimatske promjene.

Ishodi

  Očekivani ishodi su

  • smanjenje emisije stakleničkih gasova od 500.000 t Co2 godišnje,
  • investiranje sredstava privatnog sektora u iznosu od 500 miliona USD,
  • fiskalne uštede u ukupnom iznosu od 350 miliona USD za cijeli program,
  • 4 miliona ljudi će biti obuhvaćeno ECA programom i imati koristi od novih ili unaprijeđenih usluga.

  Ključni rezultati

  • ECA program biti će uključen u 29 novih JPP savjetodavnih projekata, 15 će biti na tender a 6 će biti uspješno realizirano.
  • Predloženo je da IFC organizira ukupno 15 radionica ili 3 radionice godišnje u okviru ECA programa, ovisno o potrebama klijenata.

  Rezultati prethodnih faza

  Iako se radilo u okruženju punom izazova, projekti savjetodavnih usluga za JPP uz podršku SECO-a su postigli dobre rezultate. U okviru prve faze (PEPSEI) potpisano je 13 ugovora o pružanju finansijskih savjetodavnih usluga sa vladama, a dva projekta su uspješno završena i započela je provedba. U drugoj fazi (SEIA/ CAIA) potpisano je 18 ugovora o pružanju finansijskih savjetodavnih usluga, tri transakcije su uspješno završene i počela je provedba. Na osnovu provedenih uspješnih projekata ukupno je prikupljeno 607 miliona USD sredstava iz privatnog sektora, ostvaren pozitivan fiskalni utjecaj na vlade klijenata u iznosu od 305 miliona USD, a 2,2 miliona ljudi ima pristup boljim infrastrukturalnih uslugama i ostvarene su uštede emisije stakleničkih gasova ekvivalentne 435.000 t Co2 godišnje.