Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Priručnici i smjernice

U sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini izrađen je i publiciran niz važnih priručnika i smjernica. Njihov cilj je jačanje kapaciteta medicinskih sestara-tehničara i cjelokupnog zdravstvenog sistema u oblasti zdravstvene njege radi unapređenja obima i kvaliteta usluga koje pružaju medicinske sestre-tehničari stanovništvu Bosne i Hercegovine. Među njima se nalaze sljedeće publikacije:
Priručnici i smjernice

1.    Priručnici sa standarnim operativnim procedurama za medicinske sestre-tehničare:

Standardne operativne procedure su pisane upute za medicinske sestre-tehničare u kojima se detaljno opisuje način na koji treba da se obavi određeni zadatak. One su jedan od osnovnih alata za standardizaciju prakse i osiguranje kvalitetne i sigurne zdravstvene njege. Radne grupe koje su imenovala entitetska ministarstva zdravstva su izradile set priručnika sa standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre-tehničare na svim nivoima zdravstvene zaštite. Priručnici su koncipirani tako da imaju praktičnu i edukativnu namjenu, a razvijeni korištenjem različite stručne literature, znanja, iskustva i dobre prakse. 


Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti I. dio (Federacija BiH, 2017) 
Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti II dio  (Federacija BiH, 2019) 
Priručnik standardnih operativnih postupaka u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite (Republika Srpska, 2020) 
Standardne operativne procedure u oblasti zdravstvene njege na primarnom nivou zdravstvene zaštite (Republika Srpska, 2022) 
Standardne operativne procedure zdravstvene njege za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite (Federacija BiH, 2022) 


2.    Smjernice za unapređenje sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže:

Cilj izrade ovih smjernica je stvaranje standardiziranog okvira sadržaja usluga zdravstvene njege u zajednici prema korisnicima usluga, a naročito prema ranjivim i socijalno isključenim grupama.  Upotrebna vrijednost ovog dokumenta je značajna za upravljačke strukture domova zdravlja, jedinice lokalne samouprave te kreatore zdravstvene politike u oblasti zdravstvene njege, ministarstva zdravstva i  zavode zdravstvenog osiguranja. Smjernicama je definiran način implementacije usluga zdravstvene njege u zajednici na nivou jedinica lokalne samouprave


Smjernice za unapređenje sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže na nivou općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2022 
Smjernice za unapređenje sestrinstva u zajednici na nivou jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, 2022

 

3.    Priručnik: Komunikacija u zdravstvu, 2023


Cilj priručnika je da promovira efikasnu komunikaciju te interpersonalne vještine koje će unaprijediti profesionalnu zdravstvenu njegu pacijenata i smanjiti medicinske greške koje se mogu dogoditi usljed loše komunikacijske prakse. Priručnik je istovremeno i operativna platforma za izgradnju komunikacijskih vještina koje rezultiraju zadovoljavajućom i suosjećajnom brigom o pacijentima.